آشنایی با مولتی متر یا آومتر و اجزای آن

  • ۱۰ اسفند ۱۳۹۵ ۱۲:۲۵:۵۳ ق.ظ

مفهوم کلمه مواتی متر به معنی "چند اندازه گیر" یا "اندازه گیر مختلط" است. یعنی وسلیه اندازه گیري که قادر است چند کمیت مختلف مورد اندازه گیري را مورد سنجش و اندازه گیري قـرار دهـد . نـام دیگري که در بعضی جاها براي چنین وسیله اي بکار برده می شود "آومتـر" اسـت . آومتـر از مخفـف کامات آمپر ، ولت و اهم تشکیل یافته است.

آومتر وسیله اندازه گیـري اسـت کـه مـی توانـد میـزان جریان یا آمپر و میزان اختلاف سطح (ولت) و میزان مقاومت (اهم) را. اندازه گیری نمایید.در این مبحث طرز کار این وسیله اندازه گیري شرح داده می شود . تا از این طریق بتوانیـد مراحـل کار این وسیله را شناخته و در عیب یابی در مدارات مختلـف از آن اسـتفاده نماییـد . همـانطور کـه میدانیدمولتی متر رومیزی وقتی از ولت متر صحبت می شود به یاد دستگاهی می افتیم که میزان ولتاژ مـدار را مـورد اندازه گیري قرار می دهد . به طور کلی اگر پسوند متر بعد از هر کمیت مـورد انـدازه گیـري اضـافه گردد منظور دستگاهی است که آن کمیت را مورد سنجش قرار می دهد . بـه طـور کلـی مـی تـوان چنین گفت که هر دستگاه اندازه گیري آومتر از نظر نگاه ظاهري به چند قسمت اصلی تقسیم میشود:

1.صفحه مدرج و عقربه

2.سلکتور یا کلید انتخاب گر

3.ترمینال های ورودی دستگاه و پیچ های تنظیم کننده

ساده ترین روش تشخیص دستگاههاي اندازه گیري آنالوگ از نوع دیجیتـالی وجـود عقربـه مـی باشد . یعنی غالباً دستگاههاي اندازه گیري که داراي عقربه جهت نمایش کمیت مورد انـدازه گیـري هستند آنالوگ یا پیوسته نامیده می شوند زیرا در اینگونـه دسـتگاهها جهـت نمـایش یـک مقـدار مشخص عقربه دستگاه فوق شروع به حرکت کرده و به صورت پیوسـته و بـا عبـور از روي کمیتهـاي قبلی به کمیت مورد نظر میرسد.

معرفی قسمت های اصلی یک مولتی متر

1.صفحه مدرج وعقربه

بر روي صفحه مدرج هر مولتی متر کمیتهایی را که اندازه گیري می کند مـشخص مـی گـردد . بـر روي صفحه مدرج مولتی متر درجه بندی هایی صورت گرفته اسـت . بـدین صـورت کـه بـراي کمیـت مورد اندازه گیري ولتاژ حرف V و کمیت مورد اندازه گیري جریان حرف A و کمیت مورد انـدازه گیري مقاومت علامتبر روي صفحه مدرج حکم شده اسـت . همچنـین از حـروف AC  بـراي جریان متناوب و DC براي جریان مستقیم استفاده میگردد.

مولتی متر عقربه ایمولتی متر دیجیتال

تصاویر بالا سه نوع مولتی متر عقربه ای، مولتی متر دیجیتال ، مولتی متر رومیزی از شرکت های المانی، انگلیسی، ژاپنی هستند، برای خرید و بررسی مشخصات فنی دستگاه بر روی تصاویر مربوط کلیکی نمایید.

بر روی صفح مدرج چند ردیف درجه بندی صورت گرفته است، این درجه بندی ها برای ردیف ولتاژ معمولا به صورت 0-10 یا 0-50 یا 0-250 میباشد.

نکته قابل توجه در طریقه قرار گرفتن درجه بندي روي مولتی متر ها این است که درجه بندي اهـم همیشه از سمت راست صفحه به طرف چپ آن بوده و سایر درجه بنـدیها از طـرف چـپ بـه راسـت صفحه مدرج صورت می پذیرد . ذکر این نکته در خواندن مقدار کمیت سنجش ضروري است کـه در خواندن مقدار مورد نظر همواره باید به رنج انتخابی سلکتور توجه کافی نمود . زیرا میزان درجه هاي مشخص شده بر روي صفحه مدرج با توجه به سـلکتور مـشخص مـی شـوند . بـه عنـوان مثـال اگـر سلکتور بر روي اندازه گیري رنج بالاتري قرار گرفت که معمولی به صـورت ضـریبی از ده مـی باشـد اعداد مدرج شده بر روي صفحه مدرج مولتی متر را باید 10 برابر کرده و خواند .

2.سلکتور

معمولا جهت انتخاب کردن رنج هاي مختلف مورد نیاز در اندازه گیـري کمیتهـاي مختلـف از کلیـد سلکتور مخصوص ان استفاده می شود که به صورت دایره شکل بوده و یا به صورت فشاري عمل مـی کند . سلگتور معمولا در قسمت پایین مولتی متر یا آوومتر قرار دارد . صفحه دور سلکتور بـه وسـیله اعدادي که نشان دهنده حوزه کار دستگاه فوق است درجه بندي شده است . به عنـوان نمونـه در یکی از قسمتهاي مدرج شده اطراف سلکتور اعداد 10-50-250 نوشته شده باشد در کنار ان نیز حروف V و AC حک گردیده باشد نشان می دهد که با انتخاب سلکتور در این مرحله براي انـدازه گیري ولتاژ متناوب می باشد. اعداد مشخص شده در کنار سلکتور نشان دهنده حدود اندازه گیـري انتخابی شما می باشد . مثلا اگر سلکتور را برروي عدد 10 قرار دهید حداکثر مقـدار ولتـاژي را کـه می توانید اندازه گیري کنید 10 ولت است . اگر میزان ولتاژي را که می خواهیم اندازه گیري نماییم بیشتر از 10 ولت باشد انگاه باید سـلکتور را بر روي عدد بیشتر تنظیم کنیم مثلا می تعوان سلکتور را در روبروي عدد 250 قرار داد کـه بـا ایـن کار می توان اندازه گیري نمود تا 250 ولت خواهد بود.

3.ارتباط عدد انتخابی با سلکتور و صفحه مدرج دستگاه

اعدادي که بر روي صفحه درجه بندي شده سلکتور نوشته شده است نسبت به اعدادي کـه بـر روي صفحه مدرج دستگاه اندازه گیري نوشته می شود همواره کوچکتریا بزرگتـر مـی باشـد. به همـین جهت موارد بسیاري پیش می اید که سلکتور روي عدد انتخابی مثلاً 1000 ولت قرار می گیـرد.

 شاید این مطلب هم مفید باشد: آموزش کار با مولتی متر دیجیتال

در حالی که آخرین عدد موجود در صفحه مـدرج دسـتگاه انـدازه گیـري 250 مـی باشـد . بـه منظـور فهمیدن و کار کردن در این رابطه به صورت زیر عمـل مـی کنـیم . عـدد انتخـاب شـده بـه وسـیله سلکتور را بر آخرین عدد صفحه مدرج تقسیم کرده سپس این حاصل تقسیم را که به ضریب قرائـت صفحه معروف است در هر عددي که توسط عقربه دستگاه انـدازه گیـري بـر روي صـفحه مـدرج آن نشان داده می شود ضرب می کنیم . بدین صورت جواب حاصلضرب فوق مقدار واقعی کمیـت مـورد اندازه گیري را به ما نشان خواهد داد . براي بدست آوردن راحت تر ضریب قرائت صفحه همواره باید دقت نمود تا عددي را از روي صفحه مدرج دستگاه اندازه گیري انتخاب نماییم که بـا عـدد انتخـابی توسط سلکتور مشابه باشد یعنی اگر انتخابی روي سلکتور برابر بـا 1000 باشـد عـدد انتخـابی روي صفحه مدرج حدالامکان 10 یا 100 مد نظر قرار گیرد.

گرداوری شده سایت تجهیزات اندازه گیری مولتی Multico