تعریف شاخص IP - مولتیکو -فروشگاه اینترنتی تجهیزات اندازه گیری مولتی

تعریف شاخص IP
سازمان IEC برای بدنه ادوات الکتریکی به تعریف درجه حفاظت با شاخص IP نموده است
درجه حفاظتی را که یک دستگاه در برابر تماس با قسمت های برق دار ، ورود اجسام خارجی و مایعات تامین میکند توسط علامت اختصاری IP  مشخص میشود .
IP:Index of protection
IP : International protection


اعدادی که در سمت راست علامت اختصاری IP قرار میگیرند به ترتیب بیانگر :
IPXX

اولین رقم سمت راست بیانگر حفاظت در مقابل اجسام خارجی و تماس

دومین رقم سمت راست بیانگر حفاظت در مقابل نفوذ آب و مایعات

در صورتیکه دستگاه فاقد هریک از خاصیتهای فوق باشد بجای آن عدد واژه X بکار میرود .
علاوه برمشخصات فوق درجه حفاظتی دیگری نیز برای حفاظت در برابر مواد قابل انفجار تعریف میگردد :
(SCH) : حفاظت در برابر هوائی که ممکن است قابل احتراق یا انفجار باشد .

جدول زیر درجات حفاظت و تعریف آنها را که در بندهای 1 و 2 IP آمده است ، نشان میدهد :

تعریف شاخص های IP

دومین رقم سمت راست IP

اولین رقم سمت راست IP

0 0
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 -
8 -


بند 1 : تعریف های اولین رقم سمت راست IP برای حفاظت در مقابل خاک و گرد وغبار
0 : حفاظتی از اشخاص در مقابل تماس با قسمت های متحرک و باردار در داخل دستگاه وجود ندارد . حفاظتی برای وسائل در برابر نفوذ اجسام جامد خارجی وجود ندارد .
1 : حفاظت در مقابل تماس اتفاقی سطح بزرگی از بدن یا قسمت های متحرک و یا باردار داخل دستگاه  وجود دارد . حفاظت در مقابل نفوذ اجسام جامد خارجی بزرگ وجود دارد .
2 : حفاظت در مقابل تماس با قسمت های متحرک و یا باردار داخل دستگاه با انگشتان وجود دارد . حفاظت در مقابل اجسام خارجی جامد با اندازه متوسط وجود دارد .
3 : حفاظت در برابر تماس با قسمت های متحرک و یا باردار در داخل دستگاه توسط ابزار ، سیم ها و یا اجسامی با ضخامت بیش از 2.5 میلیمتر وجود دارد . حفاظت در برابر نفوذ اجسام خارجی جامد کوچک وجود دارد .
4 : حفاظت در برابر تماس با قسمت های متحرک و یا باردار داخل دستگاه توسط ابزار ، سیم ها و یا اجسامی با ضخامت بیش از 1 میلیمتر وجود دارد . حفاظت در برابر نفوذ اجسام خارجی جامد کوچک وجود دارد .
5 : حفاظت کامل در مقابل تماس با قسمت های متحرک و یا باردار در داخل دستگاه وجو دارد . حفاظت در مقابل گرد وغبار مضر وجود دارد ، از نفوذ گرد و غبار بطور کلی جلوگیری نشده اما گرد و غبارنمیتواند به مقداری که در عملکرد رضایتبخش دستگاه تداخل نماید داخل دستگاه شود .
6 : حفاظت در مقابل تماس با قسمت های متحرک و یا باردار در داخل دستگاه وجود دارد . حفاظت در مقابل نفوذ گرد و غبار وجود دارد .
 

بند 2 : تعریف های دومین رقم سمت راست IP برای حفاظت در مقابل نفوذ آب و مایعات
0 : حفاظتی وجود ندارد .
1 : حفاظت در برابر قطرات آب متراکم وجود دارد . قطرات آب متراکم شده نباید ضرری بر روی دستگاه داشته باشد .
2 : حفاظت در مقابل قطرات مایع وجود دارد . زمانی که دستگاه با زاویه 15 درجه نسبت به حالت عمودی ایستاده است ، قطرات مایع که بر روی دستگاه میریزد نباید آسیبی به دستگاه برسانند .
3 : حفاظت در مقابل باران وجود دارد . آب باران در زاویه مساوی و کوچکتر از 60 درجه نسبت به حالت عمودی نباید هیچگونه آسیبی به تابلو برساند .
4 : حفاظت در مقابل پاشیدن مایع وجود دارد . مایع پاشیده شده از هر جهت نباید آسیبی به دستگاه برساند .
5 : حفاظت در مقابل پاشیدن آب تحت فشار وجود دارد . آ ب پاشیده شده از یک شلنگ فشار بالا از هر جهت نباید آسیبی به دستگاه برساند .
6 : حفاظت در مقابل شرایط موجود در عرشه کشتیها وجود دارد . آب دریا در هنگام طوفان نباید داخل دستگاه تحت شرایط پیش بینی شده شود .
7 : حفاظت در برابر غوطه ور شدن در آب وجود دارد . نباید امکان ورود آب دریا به داخل دستگاه تحت شرایط پیش بینی شده فشار و زمان وجود داشته باشد .
8 : حفاظت در مقابل غوطه ور شدن در آب برای مدت زمان نا مشخص تحت فشار مشخص وجود دارد .


جهت ملاحضه کردن این شاخص در یک نگاه مقاله تشریح استاندارد مقاومت در برابر گرد غبار و آب را دنبال کنید .